O marce

Jeśli posiada znak Cu+, to znaczy, że nieprzerwanie eliminuje groźne dla zdrowia drobnoustroje.

Miedź Przeciwdrobnoustrojowa (ang. Antimicrobial Copper) jest nazwą wspólną dla grupy stopów miedzi (>60% Cu), w skład której wchodzą mosiądze, brązy i miedzionikle. Stopy te wykazują szybkie działanie bójcze w stosunku do szerokiego spektrum drobnoustrojów chorobotwórczych: bakterii wirusów i grzybów. Żaden inny materiał nie ma udowodnionej lepszej skuteczności w nieprzerwanej eliminacji drobnoustrojów wywołujących zakażenia.

Znak usługowy Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej (Antimicrobial Copper) oraz znak certyfikacji (symbol Cu+) są wykorzystywane przez licencjonowanych producentów, dystrybutorów oraz dostawców usług na całym świecie, aby zaświadczyć, że korzystają oni z oficjalnie zatwierdzonych stopów Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej, a ich produkty i usługi są zgodne z warunkami użytkowania określonymi dla tej technologii.

Wyżej wymienione znaki wskazują, że posiadające je produkty zostały wykonane z materiału o najlepszej skuteczności przeciwdrobnoustrojowej, która została potwierdzona w drodze badań laboratoryjnych i klinicznych, recenzji badań naukowych, a także przez niezależną weryfikację i rejestrację stopów miedzi przeciwdrobnoustrojowej, przeprowadzoną przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska EPA. Miedź Przeciwdrobnoustrojowa jest jedyną litą powierzchnią metalową, która została zarejestrowana przez EPA,  jako materiał nieprzerwanie eliminujący drobnoustroje chorobotwórcze takie jak  MRSA, wankomycynooporne enterokoki z rodzaju Enterococcus faecalis czy E. coli O157:H7.

 

Antimicrobial Copper trademark and servicemark logo   Antimicrobial Copper Cu+ mark
     

Znak usługowy

Logotyp jest wykorzystywany przez przedsiębiorców w materiałach promocyjnych i stanowi potwierdzenie, że są oni posiadaczami licencji i spełniają wszelkie warunki określone dla tej technologii.

 

 

Znak certyfikacji

Znak umieszczony na produktach wskazuje, że są one wykonane z zatwierdzonych stopów miedzi przeciwdrobnoustrojowej przeznaczonych do stosowania w odpowiednim środowisku i są dostarczone przez dostawców, którzy zobowiązali się do przestrzegania parametrów technicznych właściwych dla tej technologii.


Korzystanie z marki

W przypadku gdy producent lub dystrybutor stopów miedzi, producent wyrobów gotowych, usługodawca, projektant czy architekt chciałby posługiwać się marką, w celu sprzedaży swoich produktów i usług poza obszarem USA, musi on uzyskać stosowne pozwolenie od ICA (International Copper Association, Ltd) za pośrednictwem lokalnego Centrum Miedzi (w Polsce jest nim Europejski Instytut Miedzi). Wymagane jest wówczas spełnienie warunków określonych w dokumencie Warunki użytkowania, podpisanie Umowy Sublicencyjnej oraz wniesienie rocznej opłaty licencyjnej.

Obecnie wyskość tej opłaty dla licencjobiorców w Polsce wynosi równowartość 1500 PLN netto.

Warunkiem przedłużenia licencji jest ścisłe przestrzeganie Warunków użytkowania, jak również zdolność licencjobiorcy do udokumentowania, że produkty objęte licencją są wykonane z zarejestrowanych stopów miedzi przeciwdrobnoustrojowej.

Jak uzyskać licencję?

  1. Należy zapoznać się z Warunkami użytkowania – dokument określa kryteria jakie należy spełnić, aby zostać upoważnionym do stosowania znaku towarowego Cu+ na wyrobach z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej. W załączniku nr 1, 1a i 2 znajduje się aktualna lista zarejestrowanych stopów miedzi .
  2. Następnie należy wypełnić odpowiedni formularz (3a producenci wyrobów, 3b producenci półwyrobów, 3c usługodawcy) i wyśłać go do lokalnego Centru  Miedzi, w celu weryfikacji.
  3. Podczas weryfikacji wniosku przedstawiciel lokalnego Centrum  Miedzi może skontaktować się z wnioskodawcą, w celu zadania dodatkowych pytań lub z prośbą o wyjaśnienia.
  4. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wnioskodawca otrzyma umowę sublicencyjną do podpisu oraz fakturę pro forma na równowartość 300 EUR (roczna opłata licencyjna).
  5. Po podpisaniu umowy i wniesieniu opłaty licencyjnej, wnioskodawca otrzyma certyfikat Partnera Cu+.
  6. Dodatkowo, Centrum Miedzi będzie się kontaktowało w sprawie umieszczenia informacji o firmie i produktach Cu+ w materiałach marketingowych oraz w ogólnoświatowym katalogu firm posiadających licencję Cu+.

W ciągu kilku tygodni możesz dołączyć do rosnącej sieci partnerów Cu+ w Polsce i na całym świecie.

Wprowadzenie produktów Cu+ na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Z uwagi na to, że Miedź Przeciwdrobnoustrojowa jest zarejestrowana przez EPA na terenie USA  jako materiał przeciwdrobnoustrojowy, posiadający oświadczenia zdrowotne, istnieją dodatkowe wymogi w zakresie wprowadzania produktów Cu+ na rynek amerykański.

Jeśli dostawca stopów, producent wyrobów gotowych chce posługiwać się marką Miedź Przeciwdrobnoustrojowa (ang. Antimicrobial Copper) w celu sprzedaży swoich produktów na terenie USA, musi uzyskać zgodę od Copper Development Association Inc. z siedzibą w Nowym Jorku oraz zarejestrować swoje produkty w US EPA zarówno na poziomie federalnym jak i stanowym.

Warunkiem przedłużenia licencji jest ścisłe przestrzeganie Warunków użytkowania, jak również zdolność licencjobiorcy do udokumentowania, że produkty objęte licencją są wykonane z zarejestrowanych stopów miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Niestosowanie się do reguł określonych przez EPA będzie skutkowało cofnięciem rejestracji lub podjęciem kroków prawnych. Więcej informacji na ten temat znajduje się na amerykańskiej wersji niniejszego serwisu.

Miedź i jej stopy są materiałami inżynierskimi o dużej wytrzymałości, bogatej kolorystyce, nadającymi się do ponownego przetwarzania. Metale te są ogólnie dostępne w postaci całej gamy półproduktów przeznaczonych do produkcji różnorodnych wyrobów gotowych. Miedź i jej stopy stanowią atrakcyjny zestaw materiałów dla projektantów tworzących funkcjonalne, ekologiczne i przystępne cenowo produkty.

Czysta miedź oraz niektóre jej stopy (określane wspólnym mianem Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej) posiadają naturalne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, a produkty z nich wykonane zyskują dodatkową funkcję, nie związaną z ich pierwotnym przeznaczeniem - służą podniesieniu poziomu higieny. Wyroby z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej stanowią uzupełnienie, a nie substytut standardowych praktyk kontroli zakażeń. Niezbędne jest przestrzeganie istniejących procedur w zakresie utrzymania higieny, włączając w to procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Dowiedz się więcej.

Accept